O NAMA

 
 
Dom-porodica“ je javna ustanova u Zenici čija je osnovna djelatnost zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Ova ustanova socijalne zaštite osnovana je davne 1960. godine rješenjem tadašnjeg Narodnog odbora Opštine Zenica. Zgrada Doma je namjenski izgrađena za smještaj djece različitog uzrasta, od malih beba do omladine. Pored adekvatnog smještaja, Ustanova djeci obezbjeđuje optimalne životne uvjete te multidisciplinarno pristupa kreiranju svakog individualnog plana rasta i razvoja.
 
Prvobitni kapacitet „Dom-porodice“ bio je predviđen za smještaj 184 djece, nekad čak i više obzirom da je postojalo i trijažno odjeljenje za privremeni smještaj. Odjel za zbrinjavanje beba šezdesetih godina nudio je smještaj za 40 beba dok su ostala djeca bila zbrinuta u 12 zasebnih grupa, takozvanih „porodica“, koje su brojale po 12 djece. 
 
U skladu sa politikom transformacije velikih institucija, broj djece u „Dom-porodici“ postepeno se smanjivao i danas se kreće oko broja 80 (maj 2022). Postoji tendencija da taj broj ne prelazi 50 djece te da se razvijaju alternativni oblici zbrinjavanja djece poput malih porodičnih domova, hraniteljstva, život u zajednici uz podršku... 
 
Djeca su raspoređena u 6 odgojnih grupa podjeljenih prema uzrastu i spolu.
 

Odjel za njegu, odgoj i zdravstvenu zaštitu djece do tri godine

U novembru 2010. godine završeni su radovi na rekonstrukciji i opremanju Organizacione jedinice za njegu, odgoj i zdravstvenu zaštitu djece do tri godine. Životni prostor za 20 beba potpuno je adaptiran te je postao mnogo topliji, ugodniji i ljepši. 

Predškolska grupa

Organizaciona jedinica za brigu o predškolskom uzrastu djece renovirana je u oktobru 2011. godine uz pomoć i finansijsku podršku Turskog bataljona u Zenici. Predškolska grupa broji 6 djece i odgojno-obrazovni rad sa ovom grupom usmjeren je na sticanje osnovnih znanja i socijalnih vještina s ciljem što bolje prilagodbe na školu, školske zadatke i vršnjake. 

Slika 59

Dvije grupe mlađeg školskog uzrasta

Grupe su podjeljenje po spolu pa tako imamo jednu grupu djevojčica i jednu grupu dječaka. U svakoj grupi mlađeg školskog uzrasta ima po 12 djece o kojima se brinu odgajatelji koji rade u smjenama. Odgajateljima pomažu i naše vrijedne "tete" koje djeci pomažu u izvršavanju svakodnevne lične higijene i higijene životnog prostora. Rad sa ovom grupom djece fokusira se na stjecanje radnih navika, izgradnji pozitivne školske slike o sebi, motivaciji za učenjem i što boljim školskim uspjehom. 

Dvije grupe starijeg školskog uzrasta

Ove grupe su podijeljene po spolu i čine ih uglavnom srednjoškolci. Jednu grupu čine djevojčice, drugu dječaci. Uz podršku svojih odgajatelja djeca u ovim grupama uče da budu samostalnija u izvršavanju školskih i drugih svakodnevnih obaveza te uz intenzivu psiho-socijalnu podršku sistematski pripremaju za samostalan život. 

 

Mali porodični dom

Mali porodični dom je, najjednostavnije rečeno, „obična kuća u običnoj ulici“ u kojoj je smješteno 12 djece zajedno sa odgajateljima. Nastao je kao rezultat transformacije Dječijeg doma „Most“ u Zenici i predstavlja jedan novi oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja. 

 

Još jedna od specifičnih potreba na kojoj fokusiramo svoj rad je potreba za pripremom mladih osoba za napuštanje sistema socijalne zaštite. Za svaku mladu osobu koja završi školovanje, u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad, izrađuje se individualni plan aktivnosti. Taj plan podrazumijeva uvezivanje svih lokalnih resursa (nadležno ministarstvo, općinske vlasti, nevladine organizacije, javna i privatna preduzeća, srodnici itd.) u mrežu podrške mladoj osobi kojoj se nastoji što više olakšati proces osamostaljivanja i napuštanja Doma. 
JU "Dom-porodica" mladim osobama, štićenicima koji studiraju ili su završni razredi srednje škole, obezbjeđuje smještaj u zasebnim stambenih jedinicama gdje su u prilici da samostalno vode brigu o svom domaćinstvu ali i da uvijek imaju podršku stručnog osoblja Doma. 
0 0